Sociale kompetencer
  SOCIALE KOMPETENCER

     
  Introduktion
Social kompetence er evnen til at balancere mellem egne behov, andres og fællesskabets behov på en hensigtsmæssig måde. Samt at deltageren tager aktiv del i fællesskabet med henblik på at pleje såvel fællesskabets som egne interesser.

Social kompetence udvikles gennem deltagelse i sociale praksisfællesskaber med reel medindflydelse på relevante beslutningsprocesser.

I produktionsskoleværkstedet er der tale om at bidrage til arbejdsfællesskabets sociale liv og trivsel i opgaveløsningen.

Eksempler på kompetenceområdet er bl.a.:Relationskompetencer Evnen til at etablere, udvikle og fastholde nuancerede relationer til andre deltagere i værkstedet, læreren og vejlederen m.fl.
Evne til at indgå i forpligtende fællesskaber Her tænkes såvel på det at opleve sig som forpligtiget til at bidrage til arbejdsfællesskabet opgaveløsning, som det at bidrage til fællesskabets opretholdelse.
Evne til at indgå i demokratisk funderede fællesskaber Fra det nære fællesskab, (elevrådet, værkstedet), til de store fællesskaber; (kommune, stat, EU og verdenssamfundet).
Empati Indlevelse i en anden persons følelser, tanker, motiver, behov og hensigter - ud fra den position den anden har.
Lede og tage følgeskab At tage henholdsvis lederskab og følgeskab (indordne sig under andres ledelse) i værkstedet.
Konflikthåndtering At håndtere konflikter mellem sig selv og en anden/andre på en sådan måde at der tages hensyn til såvel sig selv og den/de andre på en ikke-konflikt-eskalerende eller selvudslettende måde.


Åbn skema til udskrift

Den sociale kompetence vurderes alene i værkstedet. Elevens sociale kompetencer udenfor skolekonteksten medtages ikke her (eks. familiefester, musikfestivaler, ungdomsklubben).
Det er i værkstedet underviseren kan observere elevens sociale kompetencer – og der hvor man senere kan understøtte elevens sociale kompetenceudvikling.

Den sociale kompetence kan observeres af værkstedsunderviseren. En observation vil ofte skulle ske over en længere periode. Den sociale kompetence kan yderligere vurderes gennem selvvurderingsredskaber som for eksempel MIDAS eller gennem tests og ikke mindst samtaler med eleven.

© 2008 RKA - Realkompetanceafklaring
Kontakt: mail@realkomp.dk